Teknisk Due Diligence

Vi hjälper dig att genomföra en noggrann undersökning av din mjukvara för att säkerställa att den är byggd enligt etablerade standarder. Vi pekar ut potentiella risker och områden för förbättring som kommer att förlänga hållbarheten på dina digitala tillgångar.

Softhouse consultant

Ett steg före med en mjukvarugranskning

 • Vi utför en utvärdering av ditt företags nuvarande tillstånd av IT-strukturellt kapital, exempelvis i förvärvsprocesser eller om du vill ha en ”second opinion” innan stora förändringar och beslut.

 • Vårt team av experter specialiserar sig på att genomföra noggranna utvärderingar av din mjukvara och mjukvaruarkitektur. Vi letar efter sårbarheter och brister som kan utgöra en risk för ditt företag och tillhandahåller dig en detaljerad rapport med rekommendationer för att åtgärda problemen.

Teknisk due diligence-rapport

Vi levererar en rapport som inkluderar risker och möjligheter inom ett antal områden och som kan användas som grund för beslut i exempelvis förvärvssammanhang eller vid förväntad användar-tillväxtökning, ökad utvecklings och leveranshastighet dvs att man vill få ut nya features snabbare på marknaden. Hur man kan få ut dem snabbare och till mindre kostnader.

Rapporten kan innehålla följande områden:

 • Säkerställa Clean Code och därmed hålla en genomgående hög kodkvalitet och enkelhet att fortsätta utveckla i
 • Underhållbarhet och hur snabbt man kan leverera features och funktioner
 • Nuvarande drift och driftskostnader
 • Ägandekostnad av din källkod eller din egenutvecklade programvara
 • Intrång och dataintegritet
 • Säkerhetsråd såsom eventuella risker och problem
 • Skalbarhet i volym och prestanda
 • Arkitektur, onödig komplexitet, verktyg och ramverk

Vi ger dig ett anpassat förslag

Komplett med säker design, arkitektur och kod.

 • I nästa steg utvecklar vi en paketlösning med åtgärder som skapar värde och kan syfta till att öka kapaciteten, påskynda skalning och effektivisera drift och utveckling i linje med ditt företags övergripande strategi.

 • Du kommer att få förslag på följande:

  • Teknisk roadmap
  • Arkitektur och teknologi
  • Organisation och arbetsmetod
  • Åtgärder för att förstärka eventuella brister eller svagheter
  • Informationssäkerhetshöjande åtgärder
  • Förslag på förändringsarbete
Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.